آزاده مهرانی

استادیار دانشکده علوم انسانی

En

نام: آزاده مهرانی
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: m e h r a n i _ a z a d e 1 6 5 @ y a h o o . c o m
آدرس: نوشهر - میدان لتینگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر - کدپستی: 4651141433

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
ایران
1394
کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی
دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت
ایران
1386

دروس ارائه شده 3